مشارکت در طرح های پژوهشی

آزمایشگاه تشخیص پزشکی نامدار با بهره گیری از کادر مجرب و تحت نظر استادان دانشگاه های معتبر کشور، با داشتن تجهیزات کامل و به روز آمادگی دارد تا در طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و زیستی با دانشجویان و اساتید همه دانشگاه ها همکاری نماید. جهت هماهنگی با مسئولین آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

ضمنا در اینجا عمدتا در مورد تکنیک های مختلفی که کاربرد در پژوهش های بیومدیکال  و تشخیص های آزمایشگاهی تخصصی دارند بحث خواهند شد. اگر نیاز می بینید که موضوع خاصی مطرح شود حتما در همینجا درخواست کنید.

االکتروفورز دو بعدی یا Two dimentional electrophoresis چیست:
تکنیکی است که پروتین ها را بر اساس ویژگی های نقطه ایزوالکتریک و اندازه از همدیگر جدا می کند. ابتدا مخلوط پروتئین را با روش ایزوالکتریک فوکوزینگ از هم جدا می کنیم. اساس کار به این ترتیب است که ابتدا ژلی با گرادینت pH با استفاده از محلول آمفولیت ها تهیه می کنیم. این کار با استفاده از ولتاژ بالا و توزیع آمفولیت ها بر روی ژل انجام می گیرد. این امر باعث می شود که ما ژلی داشته باشیم که جاهای مختلف آن pH مختلف داشته باشند یا به عبارتی شیب pH در ژل فراهم آید. سپس محلول پروتئینی را به ژل مورد نظر اضافه می کنیم و تحت ولتاژ بالا الکتروفورز می کنیم. در این شرایط پروتئین ها بر روی ژل حرکت می کنند و هر پروتئینی هر گاه به pH ی رسید که برابر با نقطه ایزوالکتریک آن باشد بی حرکت خواهد ماند. بدین ترتیب پس از پایان کار پروتئین ها بر اساس نقطه ایزوالکتریک از هم جدا شده اند. در مرحله بعد ژل حاصل از این مرحله را به روی ژل پلی آکریل آمدی سوار می کنیم و این بار پروتئین ها را بر اساس وزن مولکولی از هم جدا می کنیم. بدین ترتیب که SDS ( که به شدت دارای بار منفی است) موجود در محیط باعث می شود پروتئین ها همگی بار منفی زیادی بگیرند. یعنی از آنجاییکه به ازای هر دو آمینو اسید یک مولکول SDS به پروتئین ها می چسبد بنابر این نسبت بار به جرم پروتیئن ها همگی یکسان خواهد بود. بنابر این تنها اندازه مولکول در حرکت آن مواثر است. هرچه مولکلول کوچکتر باشد حرکت آن سریعتر خواهد بود. (شکل a) در نهایت پس از رنگ آمیزی ژل بدست آمده یک نقشه دوبعدی از پروتئین های ما بدست خواهد آمد.شکل b امکان ترکیبت این روش با روش های ایمونوبلاتینگ هم وجود دارد که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهم کرد.

2D electrophoresis

2D results

نویسنده: دکتر عیسی صالحی