چاپ

استخدام همکار علوم آزمایشگاهی با تجربه در آزمایشگاه نامدار

در آزمایشگاه نامدار به یک نفر ( ترجیحا آقا) کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی برای شیفت بعد از ظهر (ساعت 2 تا 7:30 بعد از ظهر) نیاز داریم. تجربه در بخش های روتین آزمایشگاه و روش های ایمونواسی ( الایزا و کمی لومینسانس ) الزامی است. آشنایی با دستگاه های توسو و وایداس مفید است ولی الزامی نیست. از واجدین شرایط خواهشمندیم با تلفن آزمایشگاه 88638765 آقای نوروزیان تماس بگیرند تا هماهنگی برای انجام مصاحبه انجام شود.

Web Analytics