کنجد3برابر شیر کلسیم دارد

✨دشمن پوکی استخــوان ضد ورم مفاصل و رماتیسم ، ضدسرطان و قارچ است هوش و بینایی راتقویت کرده و کلسترول را کاهش میدهد

✨دارای خواص گوشت است اماضرر آن را ندارد

Telegram : naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

1 کنجد همراه شیر