شیوع حساسیت به گلوتن (بیماری سلیاک) بیش از حد انتظار است.

در مرداد ماه 1391 محققان موسسه مایوکلینیک در آمریکا با مطالعه 7798 فرد آمریکایی شیوع بیماری سلیاک یا حساسیت به گلوتن را در حد 1/1% تخمین زده اند. سرم کلیه این افراد از جهت وجود ایمونو گلوبولین A (IgA) بر ضد ترانسگلوتامیناز بافتی مورد بررسی قرار گرفت در این تست حساسیت بین 99 تا 100 درصد برای تشخیص سلیاک را دارد.

افرادی که دارای این آنتی بادی بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند و تنها 6 نفر از 35 نفر با تشخیص سلیاک پیش از این مطالعه تشخیص داده شده بودند. میانه سن افراد مورد مطالعه 45 سال بود و محققان در ادامه نشان دادند که پرهیز از گلوتن به علت وجود علایم گوارشی بدون تشخیص بیماری سلیاک کار درستی نمی باشد و توصیه نمی شود.