چاپ

آزمایشگاه نامدار با همه بیمه های درمانی و مکمل قراداد دارد. از جمله بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعیٍ بیمه نیروهای مسلح، تمامی بانک ها و بیمه های مکمل

 
 
 
bimeh
Web Analytics