لیست آزمایش هایی که در بخش تشخیص مولکولی پذیرفته و انجام می شود به شرح زیر می باشد:

 

AML 1/ETO PCR - AML- 2

BCR/ABL (P190) PCR-ALL

BCR/ABL (P210) PCR-CML

Brucella PCR  (qualitative )

CBFB/MYH11 inv(16)-AML-4

Chlamydia trachomatis PCR  (qualitative)

CMV PCR (quantitative)

CMV PCR (qualitative)

EBV PCR  (qualitative)

Enterovirus PCR  (qualitative)

HBV PCR (qualitative)

HCV  genotyping

HCV PCR (qualitative)

HDV PCR  (qualitative)

Helicobacter PCR  (qualitative)

HIV PCR (qualitative)

HIV PCR (quantitative)

HLA calss I (ABC) (PCR)

HLA calss II (DQ) (PCR)

HLA class II (DR) (RCR)

HPV genotyping PCR

HPV PCR  (qualitative)

HSV PCR  (qualitative)

HTLV PCR  (qualitative)

Jak-2 PCR  (qualitative)

Leiden factor (factor V/ APCR)

Measeles PCR

Mycobacterium PCR

Mycoplasma Pneumonia PCR

Neisseria gonorrhoeae PCR

Parvovirus PCR

PML /RAR PCR-AML-3

Rubella PCR  (qualitative)

Toxoplasma PCR  (qualitative)

VZV PCR  (qualitative)

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید