ليست آزمايشاتي كه در بخش هورمون شناسي آزمايشگاه نامدار مورد پذيرش مي شود.

TSH, T3, T4, T3R up, FT4, FT3, FT index, TBG

FSH, LH, Estradiol, Progesterone, 17-OH Progesterone, PRL

Testosterone, Free Testosterone, DHEA-S, Androstendion

Cortisol, ACTH, EPO, Cystatin C

βHCG

Insulin, C Peptide

GH, IGF1, IGFBP3

Gastrin

Calcitonin

Aldosterone, Renin, ADH

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید