لیست آزمایش هایی که در بخش HPLC&TDM انجام می گیرد:

Drug Abuse

PEMA (Phenylethylmalonamide)

Ethosuximide

Primidon

Phenobarbital, Phenytoin

Carbamazepine, Oxcarbazepine

Valproic Acid

Digoxin

Lithium

Sandimon

Cyclosporine

Fk-506(Tacrolimus)

Rapamycin (Sirolimus)

Plasma Aminoacid

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید